Sociālo reformu biedrība

15/04/2012

Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2011.gadā

Filed under: Latvijas likumi un noteikumi — socialasreformas @ 14:28

Ministru kabineta noteikumi Nr.1199
Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 21.§)

Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2011.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu”
18.panta otro un trešo daļu, likuma “Par obligāto sociālo apdrošināšanu
pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” pārejas noteikumu
6.punktu un Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 9.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi (turpmāk – obligāto iemaksu likme) obligāti sociāli apdrošināmajām personām un valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgo iemaksu likmi (turpmāk – brīvprātīgo iemaksu likme) personām, kuras brīvprātīgi pievienojušās valsts sociālajai apdrošināšanai, kā arī minēto likmju sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas (turpmāk – sociālā apdrošināšana) veidiem 2011.gadā.

2. Ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

2.1. valsts pensiju apdrošināšanai (turpmāk – pensiju apdrošināšana) – 25,56 %;

2.2. sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 2,56 %;

2.3. sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (turpmāk – darba negadījumu apdrošināšana) – 0,31 %;

2.4. invaliditātes apdrošināšanai – 3,02 %;

2.5. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,27 %;

2.6. vecāku apdrošināšanai – 1,37 %.

3. Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir 29,36 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 20,16 % un 9,20 %. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

3.1. pensiju apdrošināšanai – 25,56 %;

3.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,31 %;

3.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,12 %;

3.4. vecāku apdrošināšanai – 1,37 %.

4. Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs –, ir 31,78 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 21,82 % un 9,96 %. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

4.1. pensiju apdrošināšanai – 25,56 %;

4.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,31 %;

4.3. invaliditātes apdrošināšanai – 2,42 %;

4.4. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,12 %;

4.5. vecāku apdrošināšanai – 1,37 %.

5. Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, ir 31,14 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 21,38 % un 9,76 %. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

5.1. pensiju apdrošināšanai – 25,56 %;

5.2. sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 2,56 %;

5.3. invaliditātes apdrošināšanai – 3,02 %.

6. Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, un tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, ir 25,56 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 17,55 % un 8,01 %.

7. Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam ir 31,52 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

7.1. pensiju apdrošināšanai – 25,56 %;

7.2. invaliditātes apdrošināšanai – 2,42 %;

7.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,17 %;

7.4. vecāku apdrošināšanai – 1,37 %.

8. Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir 29,05 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

8.1. pensiju apdrošināšanai – 25,56 %;

8.2. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,12 %;

8.3. vecāku apdrošināšanai – 1,37 %.

9. Obligāto iemaksu likme fiziskajai personai, kura apsaimnieko nekustamo īpašumu un ir reģistrējusies kā saimnieciskajā darbā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja, ir 27,98 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

9.1. pensiju apdrošināšanai – 25,56 %;

9.2. invaliditātes apdrošināšanai – 2,42 %.

10. Obligāto iemaksu likme personai, kuru nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, ir 32,22 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

10.1. pensiju apdrošināšanai – 25,56 %;

10.2. invaliditātes apdrošināšanai – 3,02 %;

10.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,27 %;

10.4. vecāku apdrošināšanai – 1,37 %.

11. Obligāto iemaksu likme personai, kuru Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, un personai, kuru nodarbina citas Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveices Konfederācijas darba devējs, kuram saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 11., 12., 13., 14., 15. un 16.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus (turpmāk – iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka), ir 35,09 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

11.1. pensiju apdrošināšanai – 25,56 %;

11.2. sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 2,56 %;

11.3. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,31 %;

11.4. invaliditātes apdrošināšanai – 3,02 %;

11.5. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,27 %;

11.6. vecāku apdrošināšanai – 1,37 %.

12. Obligāto iemaksu likme iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka, ja šī persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir 29,36 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

12.1. pensiju apdrošināšanai – 25,56 %;

12.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,31 %;

12.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,12 %;

12.4. vecāku apdrošināšanai – 1,37 %.

13. Obligāto iemaksu likme iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka, ja šī persona ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs –, ir 31,78 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

13.1. pensiju apdrošināšanai – 25,56 %;

13.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,31 %;

13.3. invaliditātes apdrošināšanai – 2,42 %;

13.4. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,12 %;

13.5. vecāku apdrošināšanai – 1,37 %.

14. Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, ir 25,56 % no brīvprātīgo iemaksu objekta.

15. Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai, ir 32,22 % no brīvprātīgo iemaksu objekta. Brīvprātīgo iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

15.1. pensiju apdrošināšanai – 25,56 %;

15.2. invaliditātes apdrošināšanai – 3,02 %;

15.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,27 %;

15.4. vecāku apdrošināšanai – 1,37 %.

16. Brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, kurš brīvprātīgi pievienojies visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 35,09 % no brīvprātīgo iemaksu objekta. Brīvprātīgo iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

16.1. pensiju apdrošināšanai – 25,56 %;

16.2. sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 2,56 %;

16.3. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,31 %;

16.4. invaliditātes apdrošināšanai – 3,02 %;

16.5. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,27 %;

16.6. vecāku apdrošināšanai – 1,37 %.

17. Brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, ja šī persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir 29,36 % no brīvprātīgo iemaksu objekta. Brīvprātīgo iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

17.1. pensiju apdrošināšanai – 25,56 %;

17.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,31 %;

17.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,12 %;

17.4. vecāku apdrošināšanai – 1,37 %.

18. Brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, ja šī persona ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs –, ir 31,78 % no brīvprātīgo iemaksu objekta. Brīvprātīgo iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

18.1. pensiju apdrošināšanai – 25,56 %;

18.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,31 %;

18.3. invaliditātes apdrošināšanai – 2,42 %;

18.4. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,12 %;

18.5. vecāku apdrošināšanai – 1,37 %.

19. Šajos noteikumos pensiju apdrošināšanai noteiktās iemaksu likmes sadalījums ir šāds:

19.1. iemaksas 20 % apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, ja persona nav fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu;

19.2. iemaksas 18 % apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, un iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 2 % apmērā no iemaksu objekta, ja persona ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu.

20. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Jurševska

Advertisement

Komentējiet »

Vēl nav komentāru.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

WordPress.com blogs.

%d bloggers like this: